Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Článok 1.

POUČENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov Zákazníka sa spravuje ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“).

Článok 2.

VYMEDZENIE POJMOV

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“), ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Spracúvanie osobných údajov je činnosť alebo súbor činností s osobnými údajmi, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, poskytovanie, obmedzenie, vymazanie, likvidácia a to automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Prevádzkovateľ je každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel spracúvania osobných údajov, určí podmienky ich spracúvania a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene. Pre účely tohto dokumentu je prevádzkovateľom spoločnosť LIPA coaching & consulting, s. r. o., Halašova 2660/4 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO: 52170730, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 71617/L (ďalej len “Prevádzkovateľ”).

Sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

Príjemca je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejne moci alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú.

Zodpovednou osobou je oprávnená osoba, ktorá zabezpečuje dohľad na ochranou osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov u prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa. Dohľad nad ochranou osobných údajov predstavuje viacero úloh a činností, ktoré je zodpovedná osoba povinná plniť podľa zákona o ochrane osobných údajov. Zodpovednou osobou môže byť len fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, je bezúhonná a má platné potvrdenie úradu o absolvovaní skúšky. Zodpovednou osobou môže byť aj štatutár prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, alebo osoba, ktorá koná v mene štatutárneho orgánu. Zodpovednou osobou môže byť jedna alebo viacero fyzických osôb; zodpovednou osobou môže byť aj externá fyzická osoba.

Súhlas dotknutej osoby je akýkoľvek slobodne daný výslovný a zrozumiteľný prejav vôle, ktorým dotknutá osoba na základe poskytnutých informácií vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov. Súhlas obsahuje najmä údaj o tom, kto súhlas poskytol, komu sa tento súhlas dáva, na aký účel, zoznam alebo rozsah osobných údajov a čas platnosti súhlasu. Súhlas dotknutej osoby si prevádzkovateľ nesmie vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej prevádzkovateľovi právne záväzným aktom Európskej únie, medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákonom. Súhlas musí byť hodnoverne preukázateľný. Súhlas sa preukazuje napríklad v písomne podobe, zvukovým alebo zvukovo-obrazovým záznamom alebo čestným vyhlásením toho, kto poskytol osobné údaje do informačného systému, prípadne iným hodnoverným spôsobom.

Článok 3.

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ zhromažďuje, spracováva a používa osobné údaje najmä pri poskytovaní servisu v súvislosti s predajom produktov, vzdelávacích aktivít či kurzov. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje Zákazníka bude chrániť, nikdy ich neposkytne (odplatne ani bezodplatne) tretej osobe, ani nepoužije v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Poskytnutie údajov tretej strane nastáva iba v prípade prepravnej spoločnosti, ktorá doručí požadovaný produkt Zákazníkovi.

Osobné údaje poskytnuté prostredníctvom registračného formulára dostupného na internetovej stránke Prevádzkovateľa https://www.lipa.coach/, je Prevádzkovateľ s poukazom na § 10 ods. 3 písm. b) ZOOÚ oprávnený spracúvať aj bez súhlasu, nakoľko spracúvanie predmetných osobných údajov, ako osobných údajov podľa ZOOÚ, je nevyhnutné v predzmluvných vzťahoch, alebo na plnenie zmluvy, v ktorej dotknutá osoba podľa ZOOÚ, vystupuje ako jedna zo zmluvných strán.

Vyjadrením Vášho súhlasu, že ste si prečítali poučenie o ochrane osobných údajov pre odstránenie akýchkoľvek pochybností vyhlasujete, že beriete na vedomie, že poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na spracovanie prihlášky a následne riadne plnenie zmluvy, predmetom ktorej bude poskytnutie vzdelávacích služieb (kurzov) Prevádzkovateľom.

Prevádzkovateľ týmto dáva na vedomie, že Vaše osobné údaje nebudú prenesené do tretej krajiny a budú spracúvané výlučne Prevádzkovateľom a oprávnenými osobami v zmysle ZOOÚ.

Za bezpečnosť osobných údajov zodpovedá Prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ je povinný chrániť spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania. Na tento účel prijal Prevádzkovateľ primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom berie do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť informačného systému.

Účely a ciele spracúvania údajov:

Prevádzkovateľ bude spracovávať údaje Zákazníka na nasledovné účely:

  1. a)   Administrácia klientov – evidencia údajov o všetkých našich klientoch a službách, ktoré imboli poskytnuté,
  2. b)   Dane a účtovníctvo – za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z platných zákonov apredpisov spojených s Vašou úhradou za službu je Prevádzkovateľ povinný spracovávať niektoré osobné údaje Zákazníka – napr. pri vystavovaní faktúry kúhrade za službu,
  3. c)   Dodržiavanie zákona alebo pri vystavovaní dokladov súvisiacich so vzdelávacími aktivitami – Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať osobné údaje na účely riešenia sporov, sťažností, právnych postupov, alebo z dôvodu dodržania všeobecne záväzných právnych predpisov.
  4. d)   Marketingové súhlasy – využívanie osobných údajov Zákazníka s cieľom zlepšenia a skvalitnenia poskytovaných služieb (uvedený súhlas je dobrovoľný a možno ho kedykoľvek odvolať).
  5. e) Prepravná spoločnosť – poskytnutie nevyhnutných osobných údajov Zákazníka na doručenie ním objednaných produktov.

Článok 4.

DOBA SPRACÚVANIA A ARCHIVÁCIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Doba uchovávania vyplýva z právnych predpisov, prípadne dobu uchovávania Vašich osobných údajov určíme vždy vo vzťahu ku konkrétnym účelom prostredníctvom našej internej politiky.

Všeobecné doby uchovávania osobných údajov na nami vymedzené účely spracúvania osobných údajov sú nasledovné:

  1. a)   Administrácia klientov (t.j. organizovanie kurzov, školení alebo odborných seminárov): Po skončení Vášho kurzu, školenia alebo odborného seminára môže ísť o obdobie až 10 rokov.
  2. b)   Marketingové súhlasy (zasielanie propagácie/reklamy, ponuky kurzov, newslettre): Až do odvolania Vášho súhlasu alebo do zaslania námietky proti spracúvaniu Vašich osobných údajov.
  3. c)   Danea účtovníctvo: počas 10-tich rokov nasledujúcich po účtovnom roku, ktorého sa účtovné doklady týkajú.
  4. d)  Dodržiavanie zákona (právna agenda): Do premlčania právneho nároku.
  5. e) Prepravná spoločnosť – len na dobu potrebnú na doručenie. Archivácia podľa pravidiel danej prepravnej spoločnosti.

Uvedené sú len všeobecné doby, počas ktorých dochádza k spracúvaniu osobných údajov na konkrétne účely. V skutočnosti však pristupujeme k likvidácií alebo anonymizácii osobných údajov ešte pred uplynutím týchto všeobecných dôb v prípade, ak Vaše osobné údaje už považujeme za nepotrebné z pohľadu uvedených účelov spracúvania.

Článok 5.

PRÁVNY ZÁKLAD PRE SPRACOVÁVANIE VAŠICH ÚDAJOV

Vo väčšine prípadov spracovávame Vaše osobné údaje na základe toho, že spracovanie je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu, ktorý sledujeme, na zákonnom základe, na zmluvnom základe alebo na základe súhlasu Vás ako dotknutej osoby. V prípade spracúvania na základe súhlasu máte vždy možnosť svoj súhlas odvolať.

Právnym základom daného spracovania je jednanie o zmluve alebo jej plnení (článok 6 ods. 1 písm.b) GDPR). Údaje budú na tento účel spracovávané počas nášho zmluvného vzťahu, pričom následne niektoré údaje sa môžu ďalej spracovávať na základe našich oprávnených záujmov (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR) na obrane práv a majetku, a to až po dobu zákonných premlčacích lehôt.

Článok 6.

ZODPOVEDNOSŤ ZA SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Za ochranu Vašich osobných údajov je zodpovedný Prevádzkovateľ.

Článok 7.

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Ak máte otázky a pripomienky týkajúce sa ochrany Vašich osobných údajov, napíšte, prosím na emailovú adresu: info@lipa.coach s predmetom GDPR. Vezmite prosím na vedomie, že môžeme požadovať potvrdenie vašej identity v závislosti na vašej žiadosti.

Článok 8.

VAŠE PRÁVA PODĽA ZÁKONA O OCHRANE ÚDAJOV

Právo na prístup k údajom – Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

Právo na opravu – Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.

Právo na vymazanie – Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli odvoláte svoj súhlas namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov spracúvame vaše osobné údaje nezákonne osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosťak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet.

Právo na obmedzenie spracúvania – Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak nám oznámite, že vaše osobnéúdaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.

Právo na prenosnosť údajov – Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje vo forme, ktorá vám umožní ľahko si preniesť údajedo inej spoločnosti.

Právo namietať – Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:

na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, z dôvodu nášho oprávneného záujmu, vytvárania zákazníckeho profilu, môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

Práva používateľa môžu byť obmedzené iba ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana používateľa, alebo by boli porušené práva a slobody iných dotknutých osôb.

Používateľ má na základe písomnej žiadosti právo u prevádzkovateľa namietať voči:

spracúvaniu jehoosobných údajov na iný účel ako je účel stanovený v týchto podmienkach, spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu, využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) ZOOÚ na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) ZOOÚ na účely priameho marketingu, spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené.

Používateľ na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo preňho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Používateľ má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti používateľa vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba.

Používateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu n aochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak používateľ nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak používateľ nežije, jeho práva, ktoré mal podľa ZOOÚ, môže uplatniť blízka osoba.