Osobnostný

rozvoj pod LIPOU

Vyberte si z našich služieb a rozvíjajte sa v rukách profesionálnych

koučov, talentových expertov a psychológov.

Koučing silných stránok

Objavte silné stránky
s CliftonStrengths® od Gallup®

Každý z nás je jedinečný. Pochopením a prácou s našimi silnými stránkami dokážeme byť excelentný v tom, čo robíme. Byť sebavedomý taký, aký som. Byť sám sebou. Objavte svoje talenty už dnes.

Prostredníctvom dotazníka CliftonStrengths®, ktorý zmeria intenzitu talentov v 34 témach a usporiada ich, vieme zistiť, v ktorej talentovej téme ste prirodzene doma.

Skúsený partner pre váš
osobnostný rast

Každý z nás je jedinečný. Pochopením a prácou s našimi silnými stránkami dokážeme byť excelentný v tom, čo robíme. Byť sebavedomý taký, aký som. Byť sám sebou. Objavte svoje talenty už dnes.

Prostredníctvom dotazníka CliftonStrengths®, ktorý zmeria intenzitu talentov v 34 témach a usporiada ich, vieme zistiť, v ktorej talentovej téme ste prirodzene doma.

Prečo objaviť svoje silné stránky?

 • Osobnostný rast:
  Získate nástroje na rozvoj a využitie svojich prirodzených darov, čo môže viesť k osobnostnému rastu a rozvoju.
 • Zlepšenie vzťahov:
  Silné stránky ovplyvňujú, ako budujete vzťahy a komunikujete s inými. Zlepšite svoje medziľudské vzťahy objavením vašich jedinečných talentov.

Ako prebieha dotazník a konzultácie
k vašim silným stránkam

Čo je talent podľa Gallupu?

Talenty ovplyvňujú váš pohľad na svet a to, ako reagujete v rôznych situáciách. Gallup® opisuje talent ako vaše prirodzené správanie. Keď žijete a pracujete podľa svojich talentov, cítite sa šťastne, prirodzene a vo flow. Dobíjate si svoju vnútornú batériu.

CliftonStrengths® rozdeľuje talenty do štyroch talentových domén:

Exekutíva

Ľudia s dominantnou doménou EXEKUTÍVA majú schopnosť realizovať plány a dokončiť úlohy so zameraním na výsledky. Osoby, ktoré vynikajú v tejto oblasti, sú známe svojou schopnosťou zabezpečiť, že projekty sú dokončené včas a efektívne. Majú tendenciu byť spoľahliví a odhodlaní, čím prispievajú k dosahovaniu konkrétnych cieľov a splneniu stanovených úloh. Ich schopnosť organizovať, plánovať a riadiť zdroje je neoceniteľná pre efektívne vykonávanie povinností a dosahovanie úspechu v pracovnom prostredí.

Vplyv

Ľudia s dominantnou doménou VPLYV majú schopnosť ovplyvňovať a motivovať iných, aby prijali nové nápady, stanoviská alebo riešenia. Vynikajú v persuazívnej komunikácii a majú dar presvedčiť iných, aby podporovali ich nápady a iniciatívy. Sú schopní prenášať svoje myšlienky s nadšením a presvedčivosťou, čím dokážu aktivovať ľudí k akcii. Sú tiež často charizmatickí lídri, ktorí dokážu inšpirovať a motivovať iných. Ich schopnosť presvedčiť a mobilizovať kolektívne úsilie je kľúčovým faktorom pri dosahovaní úspechu v organizáciách a projektoch.

Strategické myslenie

Ľudia s dominantnou doménou STRATEGICKÉ MYSLENIE radi premýšľajú a pomáhajú tímom uvažovať nad tým, čo by mohlo byť. Absorbujú a analyzujú informácie, ktoré môžu viesť k lepším rozhodnutiam. Majú dar identifikovať a plánovať inovatívne spôsoby, ako riešiť komplexné problémy a dosiahnuť úspech vo vysokej miere. Ich analytické a kritické myslenie je kľúčové pre správne rozhodnutia v dynamickom a rýchlo sa meniacom prostredí.

Vzťahy

Ľudia s dominantnou doménou VZŤAHY majú schopnosť budovať a udržiavať pozitívne a vzájomne prospešné vzťahy s ľuďmi vo svojom pracovnom aj osobnom živote. Majú dar prinášať dôveru a empatiu. Radi vytvárajú prepojenia, čo je kľúčom k dlhodobému úspechu a spokojnosti. Sú výbornými tímovými hráčmi a spolupracovníkmi. Sú schopní pracovať s rôznymi osobnosťami a prispôsobiť svoje vzťahy tak, aby podporovali spoločné ciele a projekty.

Tieto talenty predstavujú rôzne aspekty osobnosti a spôsoby, ako jednotlivci vnímajú svet a interagujú s ním. Každý má svoj jedinečný súbor týchto talentov, ktorým môže využívať v rôznych situáciách a oblastiach svojho života.

Exekutívne
talenty:

Achiever – Produktívny

Arranger – Organizátor

Belief – Presvedčenie

Consistency – Konzistentný

Deliberative – Rozvážny

Discipline – Disciplína

Focus – Sústredenosť

Responsibility – Zodpovednosť

Restorative – Naprávajúci

Rozmýšľavé
talenty:

Analytical – Analytický

Context – Súvislosti

Futuristic – Vizionársky

Ideation – Nápady

Input – Zberateľ

Intellection – Intelekt

Learner – Učiaci sa

Strategic – Strategický

Vplyvné
talenty:

Activator – Aktivátor

Command – Velenie

Communication – Komunikácia

Competition – Súťaživosť

Maximizer – Maximalizujúci

Self-Assurance – Sebaistota

Significance – Významnosť

Woo – Spoločenský

Vzťahové
talenty:

Adaptability – Prispôsobivosť

Connectedness – Prepojenosť

Developer – Rozvíjajúci

Empathy – Empatia

Harmony – Harmónia

Includer – Začlenenie

Individualization – Jedinečnosť

Positivity – Pozitivita

Relator – Vzťahy

Pre koho je CliftonStrengths® vhodný?

Tento osobnostný dotazník je určený pre osoby staršie ako 14 rokov a je vhodný pre každého, kto túži po osobnostnom raste a sebapoznaní. Je tiež užitočným nástrojom pre zlepšenie partnerských a rodinných vzťahov.

Ako prebieha dotazník CliftonStrengths®?

 • Úvodné online stretnutie
  Začneme krátkym online stretnutím, kde si vyjasníme vaše očakávania a možnosti spolupráce.
 • Vyplnenie dotazníka:
  Následne vyplníte online dotazník, ktorý zoradí 34 talentov do jedinečného poradia.
 • Výsledky okamžite po vyplnení:
  Po vyplnení dotazníka dostanete okamžité výsledky a začnete rozumieť svojim silným stránkam.

Čo získate s dotazníkom CliftonStrengths®?

Po vyplnení dotazníka získate:

 • Vlastné silné stránky:
  Podrobne opísané a usporiadané podľa vášho poradia dominujúcich talentov.
 • Výsledková správa v slovenčine
 • Podrobná správa v angličtine
 • Individuálna konzultácia:
  Osobné stretnutie s vyškoleným koučom silných stránok trvá 90 minút a pomôže vám lepšie pochopiť vaše talenty. Týmto spôsobom budete schopní efektívne využiť svoje silné stránky v rôznych oblastiach vášho života.

Jazykové možnosti

Dotazník nie je dostupný v slovenčine, ale je možné ho vyplniť v češtine, angličtine, nemčine a mnohých ďalších svetových jazykoch.

Cenník

Cenník pre koučing silných stránok

Cenník pre
individuálny koučing

Dotazník

Group 2401@2x

Top
5 talenty

Group 2418@2x

Správa
v slovenčine

Group 2396@2x

5 najsilnejších
talentov

Group 2401@2x

34
talentov

Group 2401@2x

Rozsiahla správa
v angličtine

Dotazník je vhodný tak na individuálnu prácu ako aj na vzájomné pochopenie v rámci partnerských, rodinných či iných vzťahov.

Ponuka

Group 2401@2x

Koučing silných
stránok

Group 2418@2x

Individuálny
koučing

Group 2401@2x

Psychologické
poradenstvo

Kedy je vhodné využiť koučing silných stránok?

 • ak máte túžbu po lepšom sebapoznaní a sebaprijatí
 • ak máte chuť spoznať svoje silné a slabé stránky a pochopiť ako ovplyvňujú váš život a vzťahy
 • ak chcete spoznať a rozvíjať svoj potenciál a lepšie využívať vaše prirodzené dary
 • ak chcete svoj život prežívať zmysluplnejšie a zvýšiť tak kvalitu vášho života
 • ak chcete zvýšiť pravdepodobnosť dosiahnutia svojich cieľov a túžob
 • ak chcete zlepšiť sebapoznanie a spolužitie v párovom vzťahu či v rodine

Pre koho je dotazník CliftonStrengths® určený?

Dotazník CliftonStrengths® je určený pre osoby staršie ako 14 rokov, je vhodný pre sebapoznanie a osobnostný rozvoj jednotlivcov. Môže byť skvelým nástrojom aj pre zlepšovanie partnerských a rodinných vzťahov.

Ako na to?

Začneme krátkym úvodným online stretnutím, kde si vyjasníme očakávania i možnosti našej spolupráce. Následne vyplníte online dotazník, ktorý zoradí 34 talentov do poradia jedinečného pre vás. Dostanete podrobné popisy a odporúčania pre vaše najsilnejšie talenty a viac sa o nich porozprávame osobne na individuálnych stretnutiach. Tie sú zamerané na uchopenie talentov, následne na ich prijatie a napokon na ich využitie v rôznych oblastiach života.

Aké talenty mi dotazník identifikuje?

Talenty ovplyvňujú to, ako reagujete v rôznych situáciách, ako spolupracujete s ostatnými, ako budujete vzťahy, ako zvyčajne uvažujete a pôsobíte na iných ľudí. Sú akýmsi filtrom vášho pohľadu na svet. Prvých päť talentov označujeme ako podpisové – pravdepodobnosť, že niekto bude mať rovnakých päť podpisových talentov v rovnakom poradí ako vy je 1:33 miliónov. Prvých 10 talentov Gallup® označuje ako dominantné, talenty od 11 do 29 ako podporné a 30 – 34 ako menej prirodzené talenty – slabé stránky.