Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

internetového obchodu https://lipa.coach/

I. Úvodné ustanovenia a Vymedzenie pojmov

1.1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj “VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou

Obchodné meno: LIPA coaching & consulting, s. r. o.

Halašova 2660/4 010 01 Žilina, Slovenská republika

Zapísaná v registri Okresný súd Žilina, Oddiel Sro, Vložka číslo 71617/L
IČO: 52170730

DIČ: 2120935740

IČ DPH: SK2120935740
Bankový účet: IBAN/SWIFT: SK03 0900 0000 0051 5498 9483 / GIBASKBX

a Predávajúcim, ďalej nazývaný „Predávajúci“, a každou osobou, ktorá sa stáva Kupujúcim tovaru alebo služieb poskytovaných Predávajúcim na Webovom sídle Predávajúceho a vystupuje v pozícii spotrebiteľa podľa ďalších ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok a príslušných zákonov definujúcich spotrebiteľa, v rámci platnej legislatívy Slovenskej republiky, najmä v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a neskoršími predpismi, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v platnom znení, zákonom č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v platnom znení a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.

1.1.1. Emailový kontakt a telefonický kontakt na Predávajúceho je:

Email: info@lipa.coach

Tel. č.: +421 918 787 607

1.1.2. Adresa k zasielaniu písomností, reklamácií, odstúpení od zmlúv a.i. je:

LIPA coaching & consulting, s. r. o., Halašova 2660/4 010 01 Žilina, Slovenská republika

1.2. Právne vzťahy medzi spotrebiteľmi a Predávajúcim sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.3. Termín Internetový obchod je ekvivalentný s pojmom Elektronický obchod a Webové sídlo.

1.4. Osoba, ktorá odosiela objednávku prostredníctvom webového sídla Predávajúceho alebo iných diaľkovo-komunikačných prostriedkov, sa považuje za Kupujúceho.

1.5. Spotrebiteľom je Kupujúci, ktorý, pri uzatváraní kúpnej zmluvy na Webovom sídle Predávajúceho, nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

1.6. Právne ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok platia pre Kupujúcich v postavení právnických osôb alebo fyzických osôb – podnikateľov.

1.7. Zmluva uzatvorená na diaľku je dohoda medzi Predávajúcim a spotrebiteľom, ktorá sa uzatvára bez fyzickej prítomnosti Predávajúceho a spotrebiteľa, najmä prostredníctvom webového sídla alebo iných diaľkovo-komunikačných prostriedkov.

1.8. Pojem Kúpna zmluva zahŕňa kúpnu zmluvu na produkty a zmluvu o dodaní služby podľa Všeobecných obchodných podmienok.

1.9. Produkty (známe aj ako „Veci“ alebo „Výrobky“) sú určené na predaj a verejne zverejnené na Webovom sídle Predávajúceho.

1.9.1. Termín Produkty zahŕňa aj elektronický obsah, ktorý nie je dodávaný na hmotnom nosiči.

1.10. Prevádzkovateľom webového sídla na doméne https://lipa.coach/ je Predávajúci.

1.11. Dozor nad ochranou spotrebiteľa vykonáva Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave.

1.12. Kupujúci môže adresovať sťažnosti alebo podnety Predávajúcemu priamo alebo na uvedenú emailovú adresu info@lipa.coach.

1.13. V súlade so Zákonom č. 102/2014 Z.z. Predávajúci informuje spotrebiteľa o absencii špeciálnych kódexov správania, ku ktorým by sa zaviazal.

 

II. Uzatvorenie kúpnej zmluvy prostredníctvom objednávky produktu.

2.1. Kupujúci môže navrhnúť uzatvorenie kúpnej zmluvy odoslaním objednávky produktov, a to najmä prostredníctvom webového sídla Predávajúceho alebo iných diaľkovo-komunikačných prostriedkov.

2.2. K uzavretiu kúpnej zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim dôjde v okamihu doručenia potvrdenia o prijatí platby Kupujúcemu.

2.3. Kúpna zmluva má stanovenú dobu trvania a zaniká predovšetkým splnením všetkých záväzkov zo strany Predávajúceho a Kupujúceho.

2.3.1. Zánik kúpnej zmluvy môže nastať aj v iných prípadoch, ktoré sú definované právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä dohodou zmluvných strán, odstúpením od zmluvy zo strany spotrebiteľa a podobne.

2.4. Predávajúci informuje Kupujúceho, že objednanie produktov Kupujúcim zahŕňa povinnosť zaplatiť Kupujúcemu, a to prostredníctvom vybranej platobnej formy.

 

III. Cena a platobné podmienky

3.1. Cena tovarov a služieb objednaných cez Webové sídlo Predávajúceho (ďalej len „kúpna cena“) sa určuje formou predplateného členstva s určitou trvanosťou:

3.2. Základnou meny je euro.

3.3. Kúpna cena zahŕňa dopravné náklady a ďalšie náklady spojené s dodaním produktov.

 

IV. Spôsoby platby

4.1. Platenie za tovar a služby na Webovom sídle Predávajúceho je možné nasledujúcimi spôsobmi:

4.1.1. Platba prevodom na účet – cena 0 eur.

 

V. Dodanie Produktov

5.1. Predávajúci má povinnosť vykonať objednávku a doručiť online produkty alebo odoslať fyzické produkty Kupujúcemu do 7 dní od dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy, ako uvádza bod 2.2. a ďalšie týchto VOP, a zaplatenia celkovej ceny objednávky Predávajúcemu. V prípade, že obe uvedené podmienky v bode 5.1. týchto VOP sú splnené (t.j. kúpna zmluva bola uzatvorená a celková cena objednávky bola uhradená Predávajúcemu), Predávajúci má povinnosť doručiť produkty Kupujúcemu do 7 dní od dátumu splnenia týchto podmienok. Doručenie elektronických produktov sa uskutoční poskytnutím elektronického obsahu Kupujúcemu, zatiaľ čo fyzické produkty budú doručené prostredníctvom sprostredkovateľskej služby.

Bežne Predávajúci realizuje doručenie produktov podľa nasledujúceho postupu: Po objednaní a zaplatení danej služby obdrží Kupujúci prístupový kód na vyplnenie talentového dotazníka na „gallup.com“, vrátane inštrukcií, ako vyplniť talentový dotazník. Následne bude vyzvaný, aby sa prihlásil na jedno z termínov úvodného seminára, a potom na mentoring, v závislosti od služby, ktorú zakúpil. Všetky tieto informácie by mali byť Kupujúcemu doručené najneskôr do 3 pracovných dní. Po vyplnení dotazníka dostane Kupujúci report s popisom jeho talentov, ktorý je potrebný pre nasledujúce mentoringové stretnutia.

5.2. Doručenie elektronického produktu sa uskutoční online sprístupnením elektronického obsahu na webovom sídle Predávajúceho.

5.3. Doručenie fyzického produktu sa uskutoční prostredníctvom služby Slovenskej pošty.

 

VI. Prevzatie Produktu

6.1. Online produkt sa prevádzkuje prostredníctvom online sprístupnenia elektronického obsahu na webovom sídle Predávajúceho.

6.2. Prevzatie fyzického produktu Kupujúcim sa realizuje prostredníctvom Slovenskej pošty.

6.3. Predávajúci si vyhradzuje právo na riadne a včasné zaplatenie ceny objednávky od Kupujúceho.

 

VII. Prepravné – Spôsoby Dopravy Produktov a Cena za Dopravu

7.1. Spôsoby dopravy a cena za dopravu objednaných produktov:

7.1.1. Formy dopravy a príslušné ceny:

7.1.1.1. Online sprístupnenie elektronického obsahu – cena 0 eur.

7.1.1.2. Doručenie fyzických produktov Slovenskou poštou – cena 0 eur.

 

VIII. Odstúpenie Kupujúceho od Kúpnej Zmluvy bez Uvedenia Dôvodu

8.1. Ak Predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z., spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho do 14 dní odo dňa:

 1. a) prevzatia tovaru podľa bodu 8.1.1. týchto VOP v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru,
 2. b) uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo
 3. c) uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

8.1.1. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

 1. a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 2. b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 3. c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

8.1.2. Ak Predávajúci poskytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h), zák. č. 102/2014 Z.z. v platnom znení až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 8.1. a násl. týchto VOP, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť.

8.1.3. Ak Predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) zák. č. 102/2014 Z.z. v platnom znení ani v dodatočnej lehote v zmysle bodu 8.1.2. týchto VOP, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 8.1. a násl. týchto VOP

8.1.4. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

8.2. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. (§10 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z.).

8.3. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, odstúpenie od kúpnej zmluvy oznámiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty Predávajúcemu. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu Predávajúceho, ktorá je: LIPA coaching & consulting, s. r. o., Halašova 2660/4 010 01 Žilina, Slovenská republika. Toto právo môže spotrebiteľ uplatniť aj v ktorejkoľvek prevádzkarni Predávajúceho.

8.4. Spotrebiteľ má možnosť využiť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho buď v listinnej podobe, alebo prostredníctvom záznamu na inom trvalom nosiči. V prípade, že bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie tohto práva spotrebiteľa stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie, ktorým vyjadruje svoju vôľu odstúpiť od zmluvy.

8.5. Po odstúpení od zmluvy sú obidve zmluvné strany povinné vrátiť si vzájomne poskytnuté plnenia. Spotrebiteľ nesie zodpovednosť iba za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom nad rámec toho, čo bolo nevyhnutné na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nie je zodpovedný za zníženie hodnoty tovaru, ak predávajúci nenaplnil informačnú povinnosť ohľadom práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona č. 102/2014 Z. z.

8.6. Spotrebiteľ môže využiť formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy pri odstúpení od zmluvy bez uvedenia dôvodu. Tento formulár je k dispozícii v prílohe tohto dokumentu.

8.7. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy podľa zákona č. 102/2014 Z. z., nesie náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 Zákona č. 102/2014 Z. z. Ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, nesie aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty, pokiaľ predávajúci nesúhlasil s nákladami alebo neplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona č. 102/2014 Z. z.

8.8. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť spotrebiteľovi všetky platby prijaté od neho na základe zmluvy alebo súvisiace s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie, poštovné a ďalších nákladov a poplatkov. Toto ustanovenie neovplyvňuje § 8 ods. 5 Zákona č. 102/2014 Z. z.

8.9. Podľa § 9 ods. 3 Zákona č. 102/2014 Z. z. Predávajúci nie je povinný nahradiť Spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si Spotrebiteľ výslovne vybral iný spôsob doručenia než najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočné náklady sú rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktorý si Spotrebiteľ zvolil, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.

8.10. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zásielky posielané na dobierku nebudú predávajúcim prevzaté. Spotrebiteľovi sa odporúča zasielať zásielky doporučene alebo inou formou, pričom nemá uvádzať sumu dobierky.

8.11. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Toto neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona č. 102/2014 Z. z.

8.12. Okrem povinností uvedených v odsekoch 1, 3 až 5 a § 9 ods. 3 Zákona č. 102/2014 Z. z., odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy nesmie spôsobiť vznik ďalších nákladov ani povinností pre spotrebiteľa.

8.13. Právo na odstúpenie od zmluvy sa nevzťahuje na tovary a služby vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) Zákona č. 102/2014 Z. z.

8.14. Po uplynutí stanovenej lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa zákona č. 102/2014 Z. z. sú poplatky alebo rezervačné platby nevratné. Konkrétne sa to týka:

 1. a) Poskytnutie služby: Ak spotrebiteľ výslovne súhlasil s poskytnutím služby a vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že po úplnom poskytnutí služby stratí právo na odstúpenie od zmluvy, a v prípade, že k úplnému poskytnutiu služby došlo,
 2. b) Predaj tovaru alebo poskytnutie služby závislej od pohybu cien na finančnom trhu: Týka sa predaja tovaru alebo poskytovania služby, kde cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ktorý môže nastať počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 3. c) Predaj tovaru vyrobeného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa: Ide o predaj tovaru, ktorý bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, na mieru alebo určeného osobitne pre daného spotrebiteľa,
 4. d) Predaj tovaru podliehajúceho rýchlemu zníženiu kvality alebo skaze: Týka sa predaja tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu kvality alebo môže ľahko skaziť,
 1. e) Predaj tovaru v ochrannom obale nemožného vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo hygienických dôvodov: Opatrenie sa vzťahuje na tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nemožno vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak bol ochranný obal po dodaní porušený,
 2. f) Predaj tovaru neoddeliteľne zmiešaného s iným tovarom vzhľadom na jeho povahu: Týka sa predaja tovaru, ktorý sa vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmieša s iným tovarom,
 3. g) Predaj alkoholických nápojov s dohodnutou cenou a dodacími podmienkami: Opatrenie sa vzťahuje na predaj alkoholických nápojov, kde cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy a dodanie môže nastať najskôr po 30 dňoch s cenou závislou od pohybu cien na trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť,
 4. h) Vykonanie naliehavých opráv alebo údržby na požiadanie spotrebiteľa: Týka sa vykonania naliehavých opráv alebo údržby, ktorú si spotrebiteľ výslovne vyžiadal. Neplatí v prípade zmlúv o službách a zmlúv, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov na opravu alebo údržbu, pokiaľ boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 5. i) Predaj zvukových, obrazových alebo softvérových záznamov v ochrannom obale: Vzťahuje sa na predaj zvukových, obrazových alebo softvérových záznamov predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ ochranný obal rozbalil,
 6. j) Predaj periodickej tlače, s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom, a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale: Opatrenie sa vzťahuje na predaj periodickej tlače, s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom, a na predaj kníh, ktoré nie sú dodávané v ochrannom obale,
 7. k) Poskytovanie služieb mimo účelov bývania, prepravy tovaru, nájmu automobilov, stravovacích služieb alebo služieb súvisiacich s voľnočasovými aktivitami: Opatrenie sa vzťahuje na poskytovanie služieb mimo účelov bývania, prepravy tovaru, nájmu automobilov, stravovacích služieb alebo služieb súvisiacich s voľnočasovými aktivitami, pričom predávajúci sa zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo lehote,
 8. l) Poskytovanie elektronického obsahu bez hmotného nosiča: Vzťahuje sa na poskytovanie elektronického obsahu bez hmotného nosiča, ak spotrebiteľ výslovne súhlasil so začatím poskytovania elektronického obsahu a vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 9. j) Predaj periodických tlačí s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh, ktoré nie sú dodávané v ochrannom obale,
 10. k) Poskytovanie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytovanie stravovacích služieb alebo služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času, pričom Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 11. l) Poskytovanie elektronického obsahu iným spôsobom než na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

8.14. V prípade odstúpenia od zmluvy je Predávajúci povinný vrátiť spotrebiteľovi finančné prostriedky rovnakou formou, akou ich od spotrebiteľa obdržal. Zmena formy vrátenia finančných prostriedkov spotrebiteľovi je možná len na základe súhlasu spotrebiteľa.

8.15. Pri odstúpení od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru, nie je Predávajúci povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa § 9 odseku 1 zákona č. 102/2014 Z.z. pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu, s výnimkou prípadu, keď Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom poverenej osoby.

8.16. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách a ešte nezačalo poskytovanie služieb, ale udelil výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. v platnom znení, spotrebiteľ je povinný uhradiť Predávajúcemu iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta pomerne na základe celkovej dohodnutej ceny v zmluve. Ak je dohodnutá cena nadhodnotená, cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta na základe trhovej ceny poskytnutého plnenia.

8.17. Spotrebiteľ nie je povinný platiť za:

8.17.1. Služby poskytnuté počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy bez ohľadu na rozsah poskytnutého plnenia, ak:

8.17.1.1. Predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) alebo písm. j), Zákona č. 102/2014 Z.z. v platnom znení.

8.17.1.2. Spotrebiteľ neudelil Predávajúcemu výslovný súhlas so začatím poskytovania služby podľa § 4 ods. 6, Zákona č. 102/2014 Z.z. v platnom znení.

8.17.2. Úplne alebo čiastočne poskytnutý elektronický obsah, ktorý nie je dodávaný na hmotnom nosiči, ak:

8.17.2.1. Spotrebiteľ neudelil Predávajúcemu výslovný súhlas so začatím poskytovania elektronického obsahu podľa § 4 ods. 8, Zákona č. 102/2014 Z.z. v platnom znení.

8.17.2.2. Spotrebiteľ nevyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy, alebo

8.17.2.3. Predávajúci neposkytol spotrebiteľovi potvrdenie v súlade s § 6 ods. 1 alebo ods. 2 písm. b), Zákona č. 102/2014 Z.z. v platnom znení.

8.18. Ak bol tovar dodaný spotrebiteľovi domov v čase uzavretia zmluvy na základe dohody uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a vzhľadom na jeho povahu nie je možné tovar odoslať späť Predávajúcemu poštou, Predávajúci je povinný na svoje náklady zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru v lehote podľa §9 ods. 1. zákona č. 102/2014 Z.z., v platnom znení.

8.19. Predávajúci poučuje Kupujúceho, že ak sa má na základe zmluvy o službách začať poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo ak Kupujúci o poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy požiada:

   8.19.1. Kupujúci, udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby.

   8.19.2. Predávajúci musí disponovať výslovným súhlasom Kupujúceho so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlásenie o tom, že spotrebiteľ bol riadne poučený podľa bodu 8.19.1 týchto VOP.

 

IX. Alternatívne riešenie sporov

9.1. V prípade, že spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, akým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na žiadosť spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania spotrebiteľom, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia (kontakt nájdete na https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/ alebo priamo na stránke https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1).

Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/, alebo priamo na internetovej stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy vystupuje v postavení spotrebiteľa. Toto riešenie sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a Predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Je uplatniteľné len pri zmluvách uzatvorených na diaľku. Subjekt alternatívneho riešenia sporov si môže vyhradiť právo odmietnuť návrh, ak hodnota sporu nepresahuje 20 eur. Taktiež si môže od spotrebiteľa žiadať poplatok za začatie riešenia sporu, maximálne do výšky 5 EUR vrátane DPH.

Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim a Kupujúcim – spotrebiteľom vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy ako spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich s Kúpnou zmluvou ako spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk a v zákone č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

 

X. Záverečné ustanovenia

10.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny Všeobecných obchodných podmienok je splnená jeho umiestnením na Webovom sídle Predávajúceho. V prípade zmeny vo Všeobecných obchodných podmienkach, vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim sa riadi podľa Všeobecných obchodných podmienok platných a účinných pri uzatvorení Kúpno-predajnej zmluvy, a to až do momentu jej zániku.

10.2. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti /spotrebiteľmi/, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

10.3. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Reklamačného poriadku a Zásad a poučení o ochrane osobných údajov tohto Webového sídla. Reklamačný poriadok a Zásady a poučenia o ochrane osobných údajov tohto Webového sídla sú verejne dostupné na doméne Webového sídla Predávajúceho.

10.4. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na Webovom sídle Predávajúceho dňa 29.11.2023.

**Príloha č. 1 – Licenčné podmienky používania Elektronického obsahu koncovými zákazníkmi**

Povinnosti Predajcu týkajúce sa podmienok používania Elektronického obsahu Koncovými zákazníkmi (ďalej len „Licenčné podmienky“):

Predajca sa zaväzuje podmieniť nákup Elektronického obsahu odsúhlasením nasledujúcich podmienok zo strany Koncového zákazníka (ďalej len „Používateľ“), a tieto Licenčné podmienky musia byť minimálne v tomto rozsahu jasne a zreteľne dostupné v internetovom obchode (webovej stránke) Predajcu. Túto povinnosť Predajca nemá v rozsahu, v akom mu to neumožňuje platné právo Slovenskej republiky.

**Elektronický obsah:**

Pre účely Licenčných podmienok sa Elektronickým obsahom rozumie akýkoľvek Elektronický obsah bez ohľadu na formát, v akom je vyhotovený.

**Používanie Elektronického obsahu:**

Elektronický obsah je registrovaný na Používateľa. Predajca poskytuje Používateľovi nevýhradné a neprenosné právo vytvoriť (download) a uchovávať si primeraný počet permanentných kópií daného Elektronického obsahu. Používateľ má právo prezerať, používať a zobrazovať Elektronický obsah neobmedzene veľakrát, výlučne pre svoje vlastné, osobné použitie. Elektronický obsah je považovaný za Predajcom licencovaný Používateľovi, pokiaľ Predajca neurčí inak.

**Obmedzenia:**

Ak nie je špecificky uvedené inak, Elektronický obsah je chránený autorským zákonom. Používateľ nemôže predávať, prenajímať, požičiavať, šíriť, distribuovať, vysielať, sublicencovať alebo iným spôsobom priraďovať práva k Elektronickému obsahu alebo akejkoľvek jeho časti tretej strane. Používateľ nesmie odstraňovať popisy alebo označenia týkajúce sa vlastníctva uvedené v Elektronickom obsahu. Používateľ nesmie obchádzať, modifikovať, deaktivovať alebo odstraňovať ochranu, ktorá chráni Elektronický obsah. Taktiež nebude nabádať, napomáhať ani autorizovať inú osobu, aby tak činila.

**Odstúpenie Koncového zákazníka od zmluvy:**

V prípade Elektronického obsahu je možné odstúpiť od zmluvy len do času prvého stiahnutia (prípadne pokusu o stiahnutie) alebo do času prvého prezretia Elektronického obsahu. Po týchto časoch nie je odstúpenie Koncového zákazníka (spotrebiteľa) možné, nakoľko to vylučuje samotná povaha výrobku/služby (download).

**Príloha č.2 Formulár na odstúpenie od zmluvy

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Internetového obchodu https://lipa.coach/

Komu: 

LIPA coaching & consulting, s. r. o., Halašova 2660/4 010 01 Žilina, Slovenská republika

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* :

Dátum objednania/dátum prijatia*:

Meno a priezvisko spotrebiteľa:

Adresa spotrebiteľa:

V prípade ak si želáte zaslať peniaze na bankový účet uveďte jeho číslo:

Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):

…………………………………

Dátum:

* Nehodiace sa prečiarknite.